top of page
Motorrijder

AVG

Privacy verklaring aangaande AVG wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming).

Een Goeie Motor, gevestigd aan De Visserlaan 88 8072XJ Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens: Een Goeie Motor, De Visserlaan 88, 8072XJ Nunspeet, 0031683823095, hugo_mulder@hotmail.com, www.EenGoeieMotor.nl
Een Goeie Motor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Een Goeie Motor verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.
Een Goeie Motor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Uw rijbewijsnummer welke genoteerd word op de proefrit overeenkomst.
Met welk doel en op basis van welke grondslag Een Goeie Motor uw persoonsgegevens verwerkt:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. / Om goederen en diensten bij u af te leveren. / Om volgens afspraak bedragen door te berekenen. / Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Een Goeie Motor maakt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen die gemaakt zijn op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Een Goeie Motor) tussen zit.
Een Goeie Motor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam,  geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.
Bewaartermijn is minimaal de wettelijke bewaartermijn tot uiterlijk 6 maanden na de wettelijke minimum bewaartijd, indien er een maximum wettelijke bewaartijd bestaat zal deze aangehouden worden.
De wettelijke bewaartijd is wat de overheid ons als bedrijf verplicht stelt aan te voldoen.
De reden van bewaren bovenstaande gegevens is dat deze aanwezig moeten zijn om met overheidsinstanties te kunnen delen indien deze daarom verzoeken, hierbij kunt u denken aan de belastingdienst of de RDW (Bijvoorbeeld een btw, boeken, of steekproefsgewijze controle). Ook bewaren we proefrit gegevens minimaal 3 maanden om eventuele (verkeers) boetes of niet verzekerde schades te kunnen doorberekenen.(Indien er geen schades en boetes binnen deze 3 maanden bekend zijn dan vernietigen we deze gegevens).
Een Goeie Motor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, een Goeie Motor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Een Goeie Motor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Een Goeie Motor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hugo@eengoeiemotor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen; maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (dit ter bescherming van uw privacy); we reageren zo snel mogelijk, maar op uw verzoek binnen vier weken. De kopie identiteitsbewijs zal na controle direct vernietigd worden.
Een Goeie Motor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

bottom of page